Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konkurs "Głosu Uczelni" na artykuł popularnonaukowy

obrazek: fot.Głos Uczelni]
fot. Głos Uczelni

Regulamin Konkursu "Głosu Uczelni" na artykuł popularnonaukowy

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Organizatorem „Konkursu »Głosu Uczelni» na artykuł popularnonaukowy” (edycja 2019), zwanego dalej Konkursem, jest redakcja „Głos Uczelni” - czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rektora UMK, prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.
3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
1. Nagrody przyzna Jury Konkursu w składzie:
prof. dr hab. Wojciech Wysota – prorektor UMK, przewodniczący,
dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK,
dr Marek Jurgowiak,
dr Ewa Walusiak-Bednarek – sekretarz jury Konkursu,
mgr Aleksander Anikowski,
mgr Winicjusz Schulz – redaktor naczelny „Głosu Uczelni”.
2. Jury Konkursu dokonuje oceny merytorycznej artykułów oraz decyduje o przyznaniu nagród.
3. Jury dokonuje wyboru większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu.
4. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród.
5. Decyzja Jury jest ostateczna.

Zasady konkursu

§ 3
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy, uczestnicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich, zwani dalej „doktorantami”, oraz studenci Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
1) członkowie zespołu redakcyjnego „Głosu Uczelni”,
2) stali współpracownicy „Głosu Uczelni”,
3) członkowie Jury Konkursu,
4) inne osoby uczestniczące w organizacji i przebiegu Konkursu.
3. Uczestnictwo w Jury Konkursu jest nieodpłatne.

§ 4
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1) kategoria „Pracownicy”.
2) kategoria „Doktoranci i studenci”.

§ 5
1. Na Konkurs mogą być zgłaszane artykuły o tematyce popularnonaukowej, napisane w języku polskim, dotychczas niepublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach lub innych wydawnictwach o charakterze popularnonaukowym.
2. Artykuły nie mogą stanowić kompilacji lub opracowania treści dostępnych
na ogólnodostępnych portalach internetowych, ponadto nie mogą być efektem kopiowania treści z tych portali.
3. Jeden autor/zespół autorski może zgłosić na Konkurs tylko jeden artykuł.
4. Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania na Konkurs artykułu mającego więcej niż trzech autorów.

§ 6
1. Artykuł nie może być dłuższy niż 15 000 znaków (liczonych ze spacjami).
2. Artykuł powinien być zapisany, jako plik elektroniczny w formacie doc lub docx.
3. Artykuł powinien zawierać tytuł obrazujący jego treść oraz zachęcający do jego przeczytania.
4. Do artykułu należy załączyć, wykonane przez autora/autorów artykułu lub pochodzące ze źródeł gwarantujących powszechny i darmowy dostęp, zdjęcia lub grafiki, jako ilustracje podjętej tematyki.
5. Zdjęcie powinno być zapisane jako plik elektroniczny w formacie JPG o wielkości pliku od 1,5 do 6 MB. Nie będą przyjmowane zdjęcia panoramiczne oraz zdjęcia oznaczone datą.
6. Grafika powinna być zapisana jako plik w formacie JPG, CDR, PDF o wielkości pliku od 1,5 do 10 MB.
7. W nazwach przesłanych na Konkurs plików należy podać imię i nazwisko autora/autorów oraz nazwę pliku.
8. Artykuły, zdjęcia i grafiki zgłaszane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość autora/autorów w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Autor/autorzy zgłaszający się do Konkursu jednocześnie oświadcza/oświadczają, iż przysługują mu/im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów.
10. W przypadku artykułu wieloautorskiego, należy podać wkład pracy każdego autora w przygotowane materiały konkursowe – w formie udziału procentowego.
11. Koszty przygotowania i nadesłania materiałów na Konkurs ponosi/ponoszą autor/autorzy.

§ 7
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do Organizatora artykułu na Konkurs w wersji elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi w § 6.
2. Artykuły na Konkurs należy nadsyłać drogą elektroniczną w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 września 2019 r. na adres e-mail: glos-umk@umk.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs 2019.
3. Autor/autorzy wraz z artykułem nadsyła/nadsyłają do Organizatora swoje dane w odrębnym pliku pdf.
4. Autorzy podają następujące dane:
1) pracownik Uniwersytetu – imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy, nazwę wydziału i jednostki organizacyjnej, służbowy adres e-mail i numer telefonu kontaktowego;
2) doktorant Uniwersytetu – imię i nazwisko, tytuł zawodowy, zakres i rok studiów doktoranckich, nazwę wydziału i jednostki organizacyjnej, służbowy adres e-mail i numer telefonu kontaktowego;
3) student Uniwersytetu – imię, nazwisko, nazwę wydziału, kierunek i rok studiów, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
5. Artykuły nadesłane po upływie terminu, określonego w ust. 2, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

§ 8
1. Zgłaszając na Konkurs artykuł, jego autor/autorzy:
1) akceptuje/akceptują regulamin Konkursu w całości, zobowiązuje/zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad;
2) potwierdza/potwierdzają, że spełnia/spełniają wszystkie warunki, które uprawniają go/ich do udziału w Konkursie;
3) wyraża/wyrażają zgodę na publiczne podanie jego/ich imienia, nazwiska, wizerunku
oraz na przetwarzanie wyłącznie dla celów Konkursu jego/ich danych osobowych przez UMK jako ich administratora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych .
 2. Udostępnienie przez autora/autorów swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Autor/autorzy ma/mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 3. Autor/autorzy ma/mają prawo wycofania się z udziału w Konkursie na każdym jego etapie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody konkursowej nie można przenosić na inne osoby.

§ 9
1. Wstępnej kwalifikacji nadesłanych artykułów, pod względem spełniania wymogów formalnych Konkursu, dokonuje sekretarz Jury konkursu.
2. Oceny merytorycznej zakwalifikowanych do Konkursu artykułów dokonuje Jury Konkursu.
3. Ocenie podlegają w szczególności:
1) przedstawienie tematyki artykułu w sposób popularnonaukowy, tj. przystępny
i zrozumiały dla szerokiego kręgu odbiorców przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego i fachowości poruszanych zagadnień,
2) popularyzowanie zagadnień nowatorskich,
3) specyfika tematyki artykułu,
4) oryginalność formy lub ujęcia tematu,
5) stopień znajomości podejmowanych w artykule zagadnień,
6) wewnętrzna spójność tekstu,
7) jakość techniczna, oryginalność ujęcia i walor ilustratorski zdjęć lub grafik w stosunku
do treści artykułu.
4. Na podstawie oceny artykułów Jury Konkursu dokona wyboru laureata Konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda.
5. Dopuszcza się wybranie więcej niż jednego laureata i przyznanie więcej niż jednej nagrody.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 10 grudnia 2019 r.
7. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone w wydaniu tradycyjnym oraz internetowym „Głosu Uczelni” oraz wysłane drogą elektroniczną do laureata lub laureatów.

§ 10
1. Nagrodami w Konkursie są:
1) opublikowanie artykułu w „Głosie Uczelni” za wynagrodzeniem dla autora/autorów według obowiązujących stawek;
2) nagroda pieniężna Rektora UMK.
2. Wysokość nagrody pieniężnej Rektora UMK w Konkursie wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.
3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5:
1) artykuły wszystkich laureatów zostaną opublikowane w „Głosie Uczelni”, zgodnie
z ust. 1 pkt 1;
2) nagroda pieniężna Rektora UMK zostanie podzielona pomiędzy laureatów, odpowiednio do oceny dokonanej przez Jury Konkursu; Rektor może zwiększyć wysokość nagrody do podziału pomiędzy laureatów.
4. Kwoty wynagrodzenia dla autora/autorów za opublikowanie artykułu w „Głosie Uczelni” oraz nagrody pieniężnej Rektora UMK podlegają opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypłacone będą przelewem na rachunek bankowy laureata, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie.
5. W przypadku, gdy laureat nie udostępni Organizatorowi numeru rachunku bankowego, w terminie 30 dni od daty przyznania prawa do nagrody, jego prawo do nagrody wygaśnie.

Postanowienia końcowe

§ 11
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wykorzystywania nazwy „Konkurs »Głosu Uczelni« na artykuł popularnonaukowy” na potrzeby pierwszej i kolejnych edycji Konkursu podczas jego trwania, a także do używania nazwy w kampanii promującej Konkurs oraz w artykułach i materiałach informacyjnych, związanych z Konkursem.

§ 12
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej „Głosu Uczelni”.

§ 13
Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste, osób trzecich.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 15
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie internetowej „Głosu Uczelni”.

§ 16
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej „Głosu Uczelni”.

§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

§ 18
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu merytorycznego prac konkursowych.

pozostałe wiadomości