Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kariera dwutorowa

obrazek: fot.Paweł Skraba]
fot. Paweł Skraba

Naszym studentom-sportowcom, którzy zakwalifikowali się do uniwersyteckiego programu kariery dwutorowej zadaliśmy pytanie: dlaczego wybrali UMK w Toruniu? Wszyscy wskazują na możliwość holistycznego połączenia kariery sportowej z możliwością zdobycia wykształcenia i dyplomu renomowanego Uniwersytetu.

Znaczenie ma też możliwość rozwijania zainteresowań i pasji na kierunkach oferowanych przez Uniwersytet, od sportu i wellness przez bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo po psychologię.

Długo zastanawiałem się nad wyborem studiów, myślałem, że będą one wiązały się z opuszczeniem rodzinnego miasta i zmianą klubu, nie myślałem wtedy, czy uda mi się znaleźć uniwersytet o wysokim poziomie nauczania niedaleko mojego miejsca zamieszkania, lecz udało się. Dzięki temu, że studiuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mam zapewnione nie tylko świetne wykształcenie, ale również czas na treningi, spotkania ze znajomymi z mojego rodzinnego miasta, a także możliwość spędzania czasu z rodziną – Sebastian Chmara, lekkoatleta (skok o tyczce), student prawa.

Diagnozę sytuacji, dotyczącej kariery dwutorowej (ang. Dual Career) obszernie przedstawiono w opracowaniu DELab UW Kariera dwutorowa sportowców w Polsce: diagnoza sytuacji raport z analizy danych zastanych oraz badań ilościowych i jakościowych, autorstwa dr Renaty Włoch. Dodatkowym dokumentem jest stworzony w Ministerstwie Sportu i Turystyki Program rozwoju kariery dwutorowej sportowców na lata 2015-2016. Pierwszy przedstawia diagnozę oraz rekomendacje dotyczące rozwiązań zrównoważonego rozwoju sportowców na Uniwersytecie, wraz z katalogiem dobrych praktyk oraz studiami przypadków i konkretnymi przykładami. Niestety, drugi nie został wprowadzony w życie.

Pierwsze opracowanie stało się inspiracją do utworzenia uniwersyteckiego Programu kariery dwutorowej student-sportowiec UMK w Toruniu. W raporcie wskazano na bariery utrudniające łączenie kariery sportowej i studiów. Do najważniejszych zaliczono brak wyodrębnionych strategii dotyczących polityki uczelni względem studentów-sportowców, stosowanie w dokumentach wewnętrznych nieprecyzyjnych zapisów.

Mimo kilku lat poza grodem Kopernika serce zostało w Toruniu! Przy wyborze uczelni zdecydowałem się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a ważnym warunkiem była możliwość pogodzenia nauki z reżimem treningowym oraz licznymi wyjazdami na zawody. Toruński Uniwersytet dał mi tę szansę umożliwiając połączenie nauki z pasją – hokejem na lodzie i Ice Cross Downhill. Dodatkowo moją uwagę zwrócił kierunek sport i wellness, szczególnie jego interesujący i nowatorski program studiów – Łukasz Korzestański, hokeista na lodzie i zawodnik Ice Cross Downhill, student sport i wellness.

Z powszechnie znanej definicji kariery dwutorowej dowiadujemy się, iż termin „kariera dwutorowa” należy rozumieć, jako oznaczający możliwość elastycznego łączenia przez sportowca kariery sportowej z edukacją lub pracą, poprzez trening wysokiej jakości, w celu ochrony jego interesów związanych z etyką, interesów zdrowotnych, edukacyjnych i zawodowych, bez uszczerbku dla celów żadnej z tych działalności, ze szczególnym naciskiem na ciągłe kształcenie formalne młodych sportowców.

Zespół Uniwersyteckiego Centrum Sportowego – prof. Piotr Błajet, Anna Błaszkowska i Tomasz Górzyński – obrał nieco inną drogę, niż prezentowana w wyżej cytowanym opracowaniu. W pierwszym rzędzie zaproponowano, przedstawiono i przedyskutowano z prorektorem ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzejem Sokalą Strategię rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Następnie dokument przedłożono pod dyskusję kolegium rektorskiemu Uniwersytetu, które zaaprobowało zaprezentowane założenia. Strategia stała się kamieniem węgielnym pod wiele działań sportowych uczelni, w tym szczególny Program kariery dwutorowej.

Zespół ustalił wstępne założenia projektu pod względem organizacyjnym. Przede wszystkim zwrócono uwagę, iż Uniwersytet powinien rozumieć rolę sportu w życiu sportowca oraz obciążenia treningowe i startowe zawodników, zapewnić harmonijne łączenie nauki i sportu, oprzeć się na nowoczesnych rozwiązaniach e-learningu. W rozważaniach postawiono na studenta-sportowca zdeterminowanego do nauki akademickiej, świadomego korzyści wynikających z edukacji na poziomie wyższym oraz obciążeń wynikających z kariery akademickiej, z równą uwagą traktującego wyzwania stawiane w dziedzinie sportu i kariery akademickiej.

Wybrałem studia na UMK w Toruniu, ponieważ jest to wspaniałe miejsce, w którym jestem w stanie pogodzić grę w koszykówkę i naukę. Urodziłem się w tym mieście, wychowywałem i stawiałem pierwsze kroki w sporcie, który przerodził się w pasję, dlatego wybór uczelni był bardzo prosty. Jestem wdzięczny, że dzięki UMK mam możliwość kontynuowania nauki, rozwijania zainteresowań i rozszerzania horyzontów oraz dalszej gry Twardych Piernikach – Ignacy Grochowski, koszykarz, student psychologii.

Strategię i profil studenta-sportowca zestawiono z potencjałem sportowym Uniwersytetu. Przeprowadzono rozmowy i konsultacje ze studiującymi sportowcami, z których powstał katalog barier utrudniających karierę dwutorową. Katalog ten przedyskutowano następnie z absolwentami i pracownikami uczelni, którzy brali udział w podobnych programach międzynarodowych. Szczególną pomoc udzieliła mgr Partycja Gulak-Lipka. Następnie przystąpiono do konstruowania założeń programu oraz zmian w Regulaminie studiów, które umożliwiałyby holistyczne łączenie kariery na uczelni i w sporcie. Założenia te podlegały dyskusjom z prorektorem Andrzejem Sokalą. Wypracowane szczegóły przedstawiono na cyklicznym spotkaniu z prodziekanami Uniwersytetu, którzy podjęli polemikę na ten temat. Pokłosiem tych rozważań było powołanie przez prorektora Sokalę zespołu, którego zadaniem było przygotowanie zmian do Regulaminu studiów, uwzględniających założenia Programu kariery dwutorowej. Zespół w składzie prodziekan dr hab. Piotr Rączka prof. UMK, prodziekan dr Edmund Kartanas, dyrektor do spraw studenckich i organizacji kształcenia mgr Barbara Mikulska, zastępca dyrektora UCS ds. sportowych Tomasz Górzyński oraz koordynator ds. sportu studenckiego Anna Błaszkowska przygotował zmiany w Regulaminie studiów, które następnie zostały zaakceptowane przez poszczególnych prodziekanów Uniwersytetu. Ostatecznie nowy dokument został uchwalony w kwietniu przez Senat UMK w Toruniu.

Studia na UMK wybrałem dlatego, że Uniwersytet pomaga w edukacji młodym sportowcom, a ponieważ jestem z Torunia i z tym miastem wiążę dalszą karierę sportową, dlatego chcę pogodzić studia z treningami i jest to dla mnie wielkie ułatwienie podczas sezonu żużlowego, w trakcie którego, mam bardzo dużo zawodów. Kierunek sport i wellness oraz kariera dwutorowa sportowca, wpisują się w pełni w moje plany i wyzwania – Igor Kopeć-Sobczyński, żużlowiec, student sport i wellness.

W ślad za zmianami formalno-prawnymi poszły zmiany organizacyjne w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Uwzględniając założenia programu kariery dwutorowej, Centrum działa w celu integracji, unifikacji i standaryzacji procedur i procesów zarządczych oraz administracyjnych Uniwersytetu, dotyczących sportu akademickiego oraz kwalifikowalnego, dostarczenia Uniwersytetowi know-how w dziedzinie sportu kultury fizycznej oraz współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym.

Równolegle we współpracy z władzami dziekańskimi poszczególnych wydziałów, stworzono listę kierunków preferowanych dla studentów-sportowców. Pozwala to uniknąć pułapki, w której takim studentom zaproponowano by kierunki, których tryb prowadzonych zajęć (np. laboratoria), będzie utrudniał lub wręcz uniemożliwiał holistyczne przeprowadzenie programu. Oczywiście dla kandydatów dostępne są wszystkie kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet, jednak z zastrzeżeniem, iż niewymienione w wykazie mogą rodzić problemy, wynikające z konieczności uczestnictwa w zajęciach kontaktowych.

Ostatnim z aktów prawnych było zarządzenie rektora Regulamin programu Kariera dwutorowa student-sportowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, określającego warunki i tryb realizacji Programu kariera dwutorowa student-sportowiec. Regulamin ma na celu zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla podjęcia kształcenia akademickiego oraz kontynuowania i rozwijania kariery sportowej. Regulamin zapewnia wsparcie Uniwersytetu w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej, harmonijnie łączonej z kształceniem akademickim – tutoring sportowy i opiekę naukowo-dydaktyczną.

Wybrałam Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ponieważ w Toruniu znajduje się mój klub bokserski, tutaj się urodziłam i wychowałam. Bardzo lubię Toruń i nie zamierzam go opuszczać. Uważam, że Uniwersytet jest dobrze zarządzany, szczególnie pod względem sportowców i kierunków im dedykowanych. Otwarto kierunek sport i wellness, który spełnił moje oczekiwania. Gdy kończyłam liceum chciałam pogodzić studia z treningami, szukałam kierunku, który mi w tym pomoże, a w przyszłości będę mogła wykonywać pracę z satysfakcją. Długo nie musiałam szukać i się zastanawiać – od razu wybrałam bezpieczeństwo wewnętrzne. Dziś trenuję i studiuję na dwóch kierunkach – Aneta Rygielska, bokserka, studentka bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sport i wellness.

Dziś jesteśmy po inauguracji Programu kariery dwutorowej. Dyrektor UCS wydał 39 decyzji o przyjęciu do programu: 38 studentów oraz jedną decyzję odmowną. Studenci wybrali wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska (12 osób); Filologiczny (2 osoby); Humanistyczny (4 osoby); Lekarski CM UMK w Bydgoszczy (1 osoba); Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (4 osoby); Nauk o Ziemi (2 osoby); Nauk Pedagogicznych (4 osoby); Politologii i Studiów Międzynarodowych (7 osób); Prawa i Administracji (3 osoby). Studenci podjęli kształcenie na 17 różnych kierunkach studiów, największa liczba na sporcie i wellness (12 osób), prawie (3 osoby), medioznawstwie (3 osoby); bezpieczeństwie narodowym (3 osoby); pojedyncze osoby studiują np. lingwistykę stosowaną j. rosyjski z j. czeskim, optykę okularową z elementami optometrii, pedagogikę, czy psychologię.

Również portfolio dyscyplin sportowych jest zróżnicowane: piłka siatkowa (11 osób), wioślarstwo (11 osób), kolarstwo (5 osób), boks (3 osoby), hokej na lodzie (2 osoby), lekkoatletyka (2 osoby), ice cross downhill (1 osoba), judo (1 osoba), koszykówka (1 osoba), pływanie (1 osoba), żużel (1 osoba).

Potencjał sportowy uczestników uniwersyteckiego Programu kariery dwutorowej robi duże wrażenie. Najwyższą międzynarodową klasą mistrzowską legitymuje się czworo studentów, mistrzowską – jedenaścioro, pierwszą klasą – siedemnaścioro, w 3 przypadkach związki sportowe nie przyznają klas sportowych. Do najwybitniejszych studentów sportowców UMK w Toruniu należą niewątpliwie wioślarze – olimpijczycy z Rio de Janerio Mirosław Ziętarski i Robert Fuchs, tegoroczna mistrzyni świata Katarzyna Zillmann oraz srebrni medaliści Akademickich Mistrzostwa Świata w Szanghaju Patryk Przekopski, Bartosz Leszczynski i Filip Leszczynski. Złota medalistka Europejskich Igrzyska Studentów w Judo Anna Załęczna stale podnosi swój poziom sportowy. Mistrzowskimi klasami sportowymi legitymują się w dyscyplinach sportu: lekkoatletyka – Adrian Brzeziński; kolarstwo – Karolina Karasiewicz, Patrycja Lorkowska, Anna Sagan, Wojciech Urbański; pięściarstwo – Aneta Rygielska, Mikołaj Tobera; wioślarka Katarzyna Malinowska.

pozostałe wiadomości