CO NOWEGO?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika to uczelnia bardzo wyróżniająca się także pod względem bogactwa i różnorodności oferowanych kierunków studiów. Oferta ta co roku wzbogacana jest o nowe propozycje. Oto krótki przewodnik po takich nowościach:

Diagnostyka molekularna na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Utworzenie kierunku jest odpowiedzią na sygnały płynące od absolwentów i studentów tego wydziału, a także od regionalnych firm. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do pracy w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych oraz zdobycie doświadczenia w zakresie stosowania metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i diagnostycznych. Absolwenci mogą podjąć pracę w laboratoriach badawczych, analitycznych, diagnostycznych czy kryminalistycznych lub w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z różnymi gałęziami przemysłu (np. spożywczego, kosmetycznego, hodowlanego). Diagnostyka molekularna to jedyny w ten sposób sprofilowany kierunek studiów stacjonarnych II stopnia realizowany przez polskie uczelnie publiczne. Jej uruchomienie zostanie dofinansowane przez NCBiR w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni.

Logopedia na Wydziale Filologicznym

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Uruchomienie kierunku jest zwieńczeniem 15-letniej działalności dydaktycznej Wydziału w dziedzinie logopedii (specjalność logopedyczna na filologii polskiej i studia podyplomowe w zakresie logopedii). Wydział posiada profesjonalny gabinet logopedyczny z lustrem weneckim, co pozwala na udział studentów w zajęciach terapeutycznych z dziećmi bez ich stresowania. Od lat współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie terapii logopedycznej (z Polskim Związkiem Logopedycznym, szkołą podstawową i przedszkolem w Toruniu oraz wydawnictwem, które udostępnia studentom program komputerowy służący do diagnostyki i terapii). Zaplanowane przedmioty kierunkowe - poza ściśle logopedycznymi - dotyczą lingwistycznych, medycznych i psychologicznych podstaw logopedii. Studenci odbędą 150 godzin praktyk logopedycznych i 60 - pedagogicznych. Kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna, muszą też posiadać zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o stanie słuchu.

East and Central European Studies na Wydziale Filologicznym

studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Kierunek jest poświęcony Europie Wschodniej i Środkowej, jej kulturze, historii i życiu społecznemu. Nowatorski system studiów pozwala na układanie studentom planu zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Podstawą programu jest moduł obowiązkowy obejmujący przedmioty dotyczące tradycji kulturowych i religijnych Europy Środkowo-Wschodniej, najważniejszych wydarzeń historycznych oraz zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych. Studenci mają do wyboru dwa spośród czterech bloków zagadnień: East and Central European Literatures, Minorities and Migrations in East and Central Europe, East and Central European Cultural Studies, Postsocialism in East and Central Europe. Program, poza zajęciami teoretycznymi i seminaryjnymi, obejmuje również zajęcia wyjazdowe (study trips). Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w instytucjach politycznych, biznesowych i kulturalnych zaangażowanych we współpracę międzynarodową lub w mediach. Wymogiem przyjęcia na studia jest tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Filologia polska jako obca na Wydziale Filologicznym

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb niestacjonarny

Kierunek przeznaczony jest dla osób, dla których język polski jest językiem obcym, drugim lub odziedziczonym. Studia oferują intensywną naukę języka polskiego, rozszerzoną o przedmioty kształcące umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową oraz zajęcia wprowadzające do translatoryki. Studenci będą mieć ponadto przedmioty z bloku literacko-kulturowego oraz wykłady z historii i realiów życia w Polsce. Zajęcie będą prowadzone przez lektorów języka polskiego jako obcego związanych ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców działającym przy Wydziale Filologicznym od 25 lat. Absolwenci kierunku zdobędą kompetencje do podjęcia pracy w firmach i instytucjach wymagających kontaktów biznesowych z Polską. Głównym kryterium przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna, z której mogą być zwolnione osoby posiadające dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Inżynieria biomedyczna na Wydziale Lekarskim i Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP

studia inżynierskie I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Nie jest to kierunek nowy w ścisłym sensie. Wydział prowadzi inżynierię biomedyczną od roku 2014. Kierunek o takiej samej nazwie funkcjonuje też na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Kierunki stanowiły dla siebie swoistą konkurencję. Od roku 2018 Wydział Lekarski CM UMK i Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP będą wspólnie realizowały kształcenie na kierunku. Absolwenci otrzymają podwójny dyplom. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej i materiałowej, biocybernetyki, automatyki i robotyki z elementami informatyki. Będą mogli wybrać spośród dwóch specjalności: techniczny doradca medyczny i teleinformatyka medyczna.

Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny i niestacjonarny

Logistyka jest kierunkiem od lat wyczekiwanym przez kandydatów. Jej interdyscyplinarny program koncentruje się na powstawaniu, funkcjonowaniu, przekształcaniu, rozwoju i współdziałaniu organizacji gospodarczych (głównie przedsiębiorstw) oraz administracji rządowej, samorządowej i innych instytucji sektora publicznego (naukowych, kulturalnych, oświatowych itp.), a także łańcuchów dostaw funkcjonujących we współczesnej gospodarce globalnej. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje potrzebne do praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania w planowaniu, optymalizacji, analizie i kształtowaniu obsługi logistycznej różnych podmiotów.

Terapia zajęciowa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny i niestacjonarny

Terapia zajęciowa w Collegium Medicum będzie pierwszym kierunkiem tego typu w regionie. Na poziomie wyższym kształcenie w tym zakresie prowadzi jedynie pięć szkół w Polsce. Terapeuta zajęciowy jest zawodem regulowanym, można go wykonywać jedynie posiadając odpowiednie kwalifikacje ustalone przez Ministerstwo Zdrowia. Studenci zdobędą podstawową wiedzę medyczną potrzebną do identyfikacji problemów pacjentów i wyboru dla nich odpowiednego rodzaju terapii zajęciowej. Zapoznają się m.in. z podstawami muzykoterapii, arteterapii, hortiterapii (ogrodolecznictwa), refleksoterapii (masażu leczniczego), zooterapii i ergoterapii (terapii poprzez pracę i inne czynności manualne, takie jak tkactwo czy garncarstwo).

Tourism Management na Wydziale Nauk o Ziemi we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

studia I stopnia prowadzone w języku angielskim, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Program studiów został przygotowany z myślą o studentach zagranicznych; koncentruje się na aktualnych międzynarodowych trendach i problemach zarządzania turystyką. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, studenci zdobędą wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne odnoszące się do różnych dziedzin związanych z turystyką i zarządzaniem ulokowanych w obszarze nauk przyrodniczych i społecznych. Wydział oferuje na kierunku dwie specjalności: Outdoor and Nature-Based Tourism i Business Manager.

Opracowanie: Ewa Walusiak-Bednarek i Agata Mazurek

Fot. Andrzej Romański