Ewa Walusiak-Bednarek
BEZPIECZEŃSTWO - SPRAWA BARDZO WAŻNA

W dniach 7-8 grudnia odbyła się na UMK ogólnopolska konferencja poświęcona bezpieczeństwu studiowania "Bezpieczeństwo - prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych", zorganizowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele 38 polskich szkół wyższych oraz 12 instytucji (urzędów miast, straży miejskich, policji oraz fundacji i stowarzyszeń zajmujących się szkolnictwem wyższym i międzynarodową wymianą akademicką).

Uczestnicy wysłuchali 17 referatów w pięciu sesjach tematycznych: "Bezpieczeństwo - wyzwanie naszych czasów", "Przykłady dobrych praktyk", "Bezpieczeństwo - studenci i dla studentów", "Współpraca uczelnia - środowisko lokalne", "Rola mediów i edukacji w promowaniu bezpieczeństwa". Przedsięwzięcie było także formą uczczenia 30-lecia Programu Erasmus. Okoliczności powstania tego unijnego programu międzynarodowej wymiany studentów oraz jego rozwój przedstawiała w inaugurującym konferencję wykładzie mgr Beata Skibińska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Początkowo w programie uczestniczyło 12 państw, obecnie jego zasięg geograficzny, dzięki wprowadzeniu kategorii "państw partnerskich", obejmuje wszystkie kontynenty. W pierwszym roku działania programu w wymianie wzięło udział nieco ponad 3 tysiące studentów, obecnie (dane z roku 2015) na studia do zagranicznych uczelni wyjeżdża około 330 tysięcy osób rocznie, a więc przeszło 100 razy więcej. Polska przystąpiła do programu w roku 1998; proporcja pomiędzy Polakami studiującymi za granicą a studentami cudzoziemskimi w Polsce wynosiła wtedy 8:1, w tej chwili niemal się wyrównała. W tym roku na polskich uczelniach studiuje ponad 66 tysięcy obcokrajowców. W sposób naturalny generuje to problemy związane z bezpieczeństwem, uczestnicy konferencji byli jednak zgodni, że przyczynia się do tego przede wszystkim sytuacja międzynarodowa i związana z nią radykalizacja nastrojów społecznych. Aktów agresji w stosunku do studentów zagranicznych jest coraz więcej, zmienia się także na niekorzyść ich ocena poczucia bezpieczeństwa i komfortu studiowania w Polsce.

Uczestnicy konferencji poprzez prezentacje najlepszych polskich praktyk i dyskusje zastanawiali się, w jaki sposób zmienić alarmujące statystyki dotyczące zagranicznych studentów. Za najważniejsze zadania w tym zakresie uznali: konsekwentne, długofalowe działania prewencyjne (szkolenia dla obcokrajowców), podnoszenie świadomości polskiego społeczeństwa poprzez działania integrujące studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, ścisłą współpracę uczelni z policją i strażą miejską, zdecydowane, szybkie reakcje instytucji (uczelni, urzędów miejskich, ministerstwa itp.) na przejawy ksenofobii, wspólne wypracowanie przez środowiska lokalne instrukcji ściśle określającej tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych. Szczególne zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły trzy referaty dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii do edukacji w zakresie wielokulturowości oraz zwiększenia bezpieczeństwa studentów zagranicznych. Na UMK powstaje pod opieką prof. Jacka Matulewskiego aplikacja na telefon o nazwie GEERT pozwalająca na stworzenie mapy bezpiecznych i przyjaznych obcokrajowcom miejsc, a także na wezwanie pomocy bez konieczności mówienia czy pisania (za pomocą specjalnego przycisku) i lokalizację studenta.

Konferencja stanowiła kulminacyjny punkt tegorocznych działań UMK na rzecz poprawy bezpieczeństwa studentów zagranicznych. "Głos Uczelni" był jednym z jej partnerów medialnych.