NOWE KIERUNKI 2017/2018
Fot. Andrzej Romański

matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki

studia inżynierskie I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Wydział oferuje dwie specjalności na tym kierunku: analizę danych i badania operacyjne. Efekty kształcenia obejmują wiedzę i umiejętności matematyczne w zakresie umożliwiającym stosowanie metod matematycznych do rozwiązywania problemów praktycznych o charakterze operacyjnym. Mniej uwagi poświęca się zagadnieniom teoretycznym, większy nacisk kładzie się na zagadnienia aplikacyjne, w szczególności na statystykę matematyczną i modelowanie matematyczne. Program studiów obejmuje także zagadnienia informatyczne, takie jak na przykład podstawy programowania; istotnym elementem kształcenia na kierunku będą projekty zespołowe.

sport i wellness na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych i Wydziałem Nauk o Ziemi

studia I stopnia, profil praktyczny, tryb stacjonarny i niestacjonarny

Program studiów przewiduje zdobycie przez absolwenta co najmniej trzech z sześciu możliwych kwalifikacji zawodowych: instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, instruktora wellness i SPA, menadżera sportu i rekreacji, animatora czasu wolnego seniorów, trenera personalnego lub instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jest to jedyny na polskich uczelniach publicznych kierunek obejmujący zagadnienia sportu i wellness.

chemia kryminalistyczna na Wydziale Chemii we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji

studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Studia łączą wiedzę z zakresu kryminalistyki i chemii. Absolwenci nabędą umiejętności wykorzystania nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych. Plan studiów powstał przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej i Urzędem Celnym oraz po konsultacjach ze studentami i absolwentami Wydziału. To pierwsze w Polsce studia II stopnia z zakresu chemii kryminalistycznej.

optometria na Wydziale Lekarskim przy współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu

studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny

Studia stanowią uzupełnienie studiów I stopnia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii. Absolwent nabędzie umiejętności pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych, współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych wad wzroku i schorzeń okulistycznych. W programie znajdą się także zajęcia z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, absolwenci będą więc przygotowani nie tylko do pracy w gabinetach optycznych, ale także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.