Witold Jankowiak
TARGI INNOWACJI NA UMK
Forum Przedsiębiorczości 2015: Firma Twerd prezentuje urządzenie pomiarowe z zainstalowanym rozwiązaniem opracowanym przez fizyków z UMK.
Fot. Andrzej Romański

To przestrzeń do rozmów, wymiany kontaktów, do zawiązywania współpracy przy innowacyjnych projektach, przestrzeń spotkań osób o otwartych głowach, gotowych do podejmowania trudnych, ale opłacanych i przyszłościowych projektów. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej odbędzie się w Auli UMK w Toruniu 7 czerwca.

Pomysł dla wizjonerów

Ideą Forum jest spotkanie ludzi nauki z przedsiębiorcami, którzy rozwijają się w oparciu o innowacje. Pod hasłem komercjalizacji badań naukowych, łączy firmy i środowisko Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zestawiamy ze sobą z jednej strony zaplecze naukowo-badawcze UMK i kreatywność naukowców, z drugiej - firmy gotowe wykorzystać ten potencjał dla rozwoju innowacyjnych technologii. Forum jest okazją do wyartykułowania przez biznes oczekiwań względem świata nauki, ale także poznania zakresu aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji. Forum to okazja, aby naukowiec i przedsiębiorca znaleźli wspólny język i razem stworzyli coś nowego, korzystnego i dla nich, i dla gospodarki.

- To ogromne wyzwanie, a zarazem szansa, którą stawiają przed nami wymagania praktyki gospodarczej. Przyjmuję za pewnik, iż w niedalekiej przyszłości znaczącą rolę w tym zakresie odegrają wizjonerzy, którzy już w tej chwili uświadamiają sobie, jak wiele możliwości i dróg otwiera się poprzez kooperację nauki z biznesem - mówi rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn o komercjalizacji badań naukowych.

Targi, choć nie szukamy klientów

Forum ma charakter imprezy wystawienniczej. Zapraszamy wydziały UMK oraz przedsiębiorstwa do zaprezentowania się za pomocą stoisk. Zachęcamy do wizualizacji koncepcji współpracy nauki i biznesu, do pokazania realizowanych projektów, które mogą zachęcić do współpracy. Prezentacja podejmowanych inicjatyw może znacząco ułatwić znalezienie do niej partnerów. Podkreślamy przy tym, że najważniejszym elementem targów nie są stoiska, lecz rozmowy wokół nich prowadzone. Dlatego akcent pada na jakość zespołów, które wydelegują poszczególne wydziały oraz firmy. Na Forum będą obecni najzdolniejsi naukowcy. Dlatego zależy nam na udziale firm, które swój rozwój opierają na innowacjach i na badaniach naukowych, a w związku z tym na osobach, które chcą i umieją o takim rozwoju opowiadać naukowcom - swoim potencjalnym partnerom biznesowym.

Jednocześnie, Forum nie ma charakteru handlowego. Nie zachęcamy do prezentacji po prostu oferty firm i wydziałów. Na Forum trudno będzie znaleźć klientów. Targi Innowacji mają jednak znaczenie kooperacyjne, szukamy partnerów i współpracowników. W toku spotkań i rozmów chcemy rozpoznać nowe ścieżki rozwoju, w oparciu o badania prowadzone na UMK, a nie li tylko sprzedać produkt lub usługę. W perspektywie funduszy europejskich na innowacje, kładziemy nacisk na projekty B+R. Jeśli gospodarka ma być oparta na wiedzy, to Forum jest przestrzenią, gdzie wiedza jest na wyciągnięcie ręki.

- Ta grupa będzie liczyła między dziesięć a piętnaście uczelni, ale moim zdaniem, nawet gdyby było to pięć jednostek, to UMK bezapelacyjnie znalazłby się w tym gronie - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin o perspektywie nadania UMK statusu uniwersytetu badawczego.

Pieniędzy na projekty łączące naukę i biznes nie będzie brakowało. Polski rząd planuje wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 2 proc. PKB do roku 2020. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 akcent pada na innowacje - nie tyko w Programie Inteligentny Rozwój, ale także na poziomie regionalnych programów operacyjnych. Wykorzystanie tych środków zależy od jakości współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami. Forum jest okazją do jej zawiązania.

- VOBACOM wziął udział w Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, co okazało się ważnym wydarzeniem dla naszej firmy. Zaowocowało to otwarciem się na uczelnię i współpracę w zakresie staży oraz transferu technologii, co daje nam lepsze perspektywy rozwoju przez innowacje - stwierdził Karol Polasik z VOBACOM sp. z o.o.

Dla kogo

W Forum biorą wydziały UMK, m.in. Chemii, Farmaceutyczny, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Nauk o Zdrowiu, Nauk o Ziemi, Biologii i Ochrony Środowiska, Sztuk Pięknych oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. Każdy z nich reprezentowany będzie przez zespół naukowców, którzy biorą bezpośredni udział w realizacji projektów badawczych. I sami szukają możliwości ich komercjalizacji, wykorzystania w biznesie. Do spotkania z nimi zachęcamy przedsiębiorców, którzy w badaniach naukowych widzą potencjał rozwoju własnej działalności. Nie muszą to być korporacje, nie ograniczamy się do zapraszania dużych firm. Do udziału gorąco zachęcamy mikro- i małych przedsiębiorców, spółki spin-off czy start-upy.

- To było znakomite spotkanie. Cieszyłbym się, gdyby wszystkie dyskusje tego rodzaju miały tak konkretny przebieg. Widać, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w sposób systemowy podchodzi do przezwyciężania problemu, którym jest brak przełożenia badań naukowych na gospodarkę - stwierdził minister Jarosław Gowin po spotkaniu w ICNT UMK 13 marca br.

Spotkania towarzyszące

Podczas Forum odbędzie się panel poświęcony źródłom finansowania projektów B+R. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji, które dystrybuują fundusze na innowacje. Będziemy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed firmami starającymi się o wsparcie, omówione zostaną główne problemy związane z dostępem i wykorzystaniem funduszy, a także wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Swoim doświadczeniem w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć przez inwestorów kapitałowych podzieli się Jacek Adamski, szef "Lewiatan Business Angels", najaktywniejszej w Polsce sieci Aniołów Biznesu, działającej przy Konfederacji Lewiatan.

Spółki spin-off, które w swojej działalności wykorzystują badania naukowe, zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Rektora. Konkurs będzie miał formę kilkuminutowych prezentacji pomysłu na wykorzystanie efektów badań naukowych i prowadzenia własnej działalności. Wystąpienia oceniać będzie komisja złożona z ekspertów w dziedzinie innowacyjnych projektów biznesowych i zaproszonych gości.

Warunki udziału

Udział w Forum jest bezpłatny. Każda Firma i każdy wydział UMK otrzymają: bezpośredni kontakt z naukowcami/przedsiębiorcami, możliwość zagospodarowania stoiska, miejsce w publikacji zawierającej opis wystawców, czas i przestrzeń na kilkunastominutową prezentację przed publicznością.

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej zostanie przeprowadzone na UMK po raz piąty. Organizatorem jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Więcej informacji, w tym formularze zgłoszeniowe, znaleźć można na stronie www.aip.umk.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych związanych z Forum: Witold Jankowiak (tel. 607 191 484 lub witold.jankowiak@umk.pl).